Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Teatrzyk pt. „Wielkie sprawy małej żaby”

29 kwietnia 2022

 

Prezentacja: link

 

O PROJEKCIE

Impreza odbyła się w ramach realizacji projektu „PROMOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH RZECZNYCH I TERENACH PRZYBRZEŻNYCH MIAST PARTNERSKICH RZESZOWA I ŁUCKA” – Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

 

Lider projektu: Komitet Wykonawczy Rady Miasta Łucka

Partner projektu: Gmina Miasto Rzeszów

 

Projekt skupia się na wykorzystaniu ukrytego i do tej pory mało eksponowanego dziedzictwa naturalnego obszarów rzecznych i terenów do nich przyległych w Rzeszowie i w Łucku (Ukraina). Oba miasta posiadają w tym zakresie podobny potencjał jednocześnie mierząc się z podobnymi wyzwaniami i problemami.

Bogactwo zasobów dziedzictwa naturalnego Rzeszowa i Łucka w znaczącej mierze skupia się wokół terenów nadbrzeżnych Wisłoka (w Rzeszowie) i Styru (w Łucku). Rzeki te, stanowiące nierozłączny element dziedzictwa naturalnego i wpisujące się w miejski krajobraz, na przestrzeni lat wielokrotnie były modyfikowane i podejmowano liczne inicjatywy w kierunku ich zagospodarowania; nadal odgrywają znaczącą rolę w życiu i funkcjonowaniu miast i ich mieszkańców.
Promowanie i ochrona terenów przybrzeżnych Rzeszowa i Łucka, przyczyni się do podkreślenia ich funkcji: estetycznej, edukacyjnej i rekreacyjnej. Głównym zadaniem Rzeszowa (jako partnera projektu) będzie stworzenie w pobliżu rzeki Wisłoka dwóch łąk kwietnych oraz oznakowanie ich QR kodami. Łuck (jako lider projektu) zaplanował wybudowanie molo na rzece Styr oraz oznakowanie QR kodami najcenniejszych zasobów dziedzictwa naturalnego. 

 

W ramach tego projektu w 10 publicznych przedszkolach na terenie Rzeszowa zostaną przeprowadzone zajęcia informacyjno-edukacyjne w formie teatru i zabaw dla dzieci i dotyczyć będą zasobów dziedzictwa przyrodniczego Rzeszowa i promowania postaw proekologicznych, zgodnie z zakresem tematycznym:

  • rola i znaczenie ekosystemów miejskich w budowaniu świadomości ekologicznej dzieci;
  • pozytywny wpływ tworzenia łąk kwietnych w Rzeszowie nad Wisłokiem;
  • zasoby i znaczenie rezerwatu Lisia Góra;
  • obszary chronione Natura 2000 w Rzeszowie;
  • promowania postaw proekologicznych: m.in.: nie śmiecę – segreguję śmieci, oszczędzam wodę, oszczędzam energię.
Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content