Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Podstawowe zasady

 

REŻIM SANITARNY

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną od 1 września 2021 r. nasze przedszkole rozpoczyna pracę z zachowaniem  reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 19 listopada 2020 r.

 

Oto kilka najważniejszych zasad:

  • do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37,5 C, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie);
  • dzieci należy przyprowadzić do przedszkola w godzinach od 6:30 do 8:30;
  • w miarę możliwości prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów:

                 Gr. I               8.00 – 15.15

                 Gr. II              6.30 – 16.30

                 Gr. III            7.00 – 17.00

                 Gr. IV             6.30 – 16.00

                 Gr. V              8.00 – 17.00

  • rodzice (prawni opiekunowie) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola (przedsionek – do szklanych drzwi)bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdujących się przy wejściu lub w rękawiczkach, z zachowaniem zasad: 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi – 1,5 m (w jednym czasie w przedsionku może przebywać 2 rodziców (prawnych opiekunów) z dziećmi). Pozostali rodzice chcący wejść i przebrać dziecko – czekają na korytarzu szkolnym lub na zewnątrz z zachowaniem dystansu społecznego;
  • w krótkim czasie, nie przekraczającym 3-4 minuty należy pomóc dziecku w przebraniu się, pożegnać się z dzieckiem i w miarę szybko opuść budynek, by nie ograniczać innym rodzicom możliwości odprowadzenia dziecka;
  • pracownik przedszkola zaprosi dziecko i odprowadzi je pod opiekę nauczyciela lub wskaże właściwą grupę;
  • przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest zabronione;
  • rodzic (prawny opiekun) chcąc przekazać wychowawcy istotne informacje na temat dziecka powinien skontaktować się telefonicznie lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni; 
  • dziecko nie powinno przynosić do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów;
  • zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką rodziców (prawnych opiekunów) lub innych osób upoważnionych po wybraniu dziecka z przedszkola.

 

PONADTO: Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zapoznać się z  aktualną Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Rzeszowie od dnia 1 września 2021 r. w czasie zagrożenia epidemicznego. 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) w pierwszym dniu pobytu swojego dziecka/dzieci w przedszkolu powinni dostarczyć wypełnioną i podpisaną DEKLARACJĘ UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (Deklaracja do pobrania).

 

Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi.

Należy pamiętać, aby po powrocie do domu niezwłocznie zmienić ubranie dziecka oraz dbać o codzienną higienę.

 

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą. Zawsze można też zrezygnować z wejścia do przedszkola i oddać dziecko pod opiekę personelu placówki – panie pomoce przebiorą dziecko i odprowadzą na właściwą salę.

 

Procedury bezpieczeństwa w PP6

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2022
Skip to content