Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Mini olimpiada przedszkolna

http://pp6.rzeszow.pl/uploads/_contents/603/icon/Mini%20Olimpiada%20Przedszkolak%C3%B3w.jpg
PROJEKT CZĘŚCIOWO ZAWIESZONY ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ…

Przedszkole, to obok domu rodzinnego jedno z miejsc najmocniej oddziałujących na rozwój młodego człowieka. Sposób realizacji podstawowych funkcji przedszkola wyrażają cele pedagogiczne dotyczące zarówno nauczania, jak i wychowania. W nowoczesnym przedszkolu za podstawę zmian w rozwoju dziecka powinno przyjmować się zdolność do wzrostu i rozwoju oraz zdolność do uczenia się i podejmowania decyzji w oparciu o własne potrzeby i doświadczenia. Współczesna nauka powinna umożliwiać poznanie i zaspokojenie potrzeb najmłodszych wychowanków z jednoczesną dbałością o ich rozwój psychofizyczny. Zatem korzystanie z kompleksowo opracowanego rocznego planu pracy z dzieckiem na etapie przedszkolnym, staje się niezwykle istotne. Prezentowany projekt umożliwia pełne wykorzystanie pierwszego „złotego wieku” do rozwoju motorycznego. Ćwiczenia fizyczne dostosowane do rozwoju dziecka wspomagają jego rozwój nie tylko fizyczny, ale również społeczny. Dziecko sprawne fizycznie to dziecko, które ma poczucie własnej wartości, jest pewne siebie i potrafi poradzić sobie w każdej sytuacji. Wymagana powtarzalność działań i umiejętne gospodarowanie czasem pozwala skutecznie realizować założenia dydaktyczne.

Opracowanie rocznego planu pracy z dzieckiem na etapie przedszkolnym jest niezbędne do zdobycia trwałych nawyków ruchowych. W tym ważnym, „złotym wieku” należy dołożyć wszelkich starań, aby stworzyć dla dziecka optymalne warunki rozwoju. Umiejętne gospodarowanie czasem przeznaczonym na sprawność fizyczną sprawia, że dziecko przestaje myśleć o ćwiczeniu, tylko uruchomia swój potencjał w nim. Jeżeli proces wychowawczy będzie przebiegał zgodnie z proponowaną metodą, dziecko wykształci w sobie prawidłowe zachowania ruchowe oraz dzięki wspólnym formom zabawy wykształci pożądane postawy społeczne. Istotą pracy nauczyciela-wychowawcy w zakresie działań ruchowych jest również zbudowanie w dziecku kompetencji społecznych, dzięki którym z wiekiem dziecko samo sobie będzie kreowało coraz większe wyzwania i będzie je realizować.

 

Autorem i pomysłodawcą tego projektu jest dr Paweł Lenik z Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

   W naszym przedszkolu w projekcie biorą udział    dzieci z najstarszej grupy wiekowej

 

Program „MINI OLIMPIADA PRZEDSZKOLNA” „MOP” – skierowana jest do dzieci i nauczycieli wychowania przedszkolnego. Jego ideą jest propagowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych, podnoszenie sprawności fizycznej oraz kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw sportowych, w tym zdrowego stylu życia. Dodatkowo program ma również podnieść atrakcyjność prowadzonych zajęć w oddziałach przedszkolnych. Program oparty jest na umiejętnościach zaczerpniętych z lekkoatletyki, gimnastyki i gier zespołowych (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna). Na potrzeby programu przyjęto nazwy:

 • „Mały Lekkoatleta” – w tej sprawności zostały zawarte treści związane z poruszaniem się: bieg, skok, rzut.
 • „Mały Gimnastyk” – w tej sprawności zostały zawarte treści kształtujące gibkość, zwinność oraz równowagę.
 • „Mały Sportowiec” – w tej sprawności zostały zawarte treści związane z rzutami, podaniami i chwytami, odbiciami oraz kopnięciami.

 

Realizacja programu przebiega w trzech zakresach: wprowadzającym, uzupełniający i programowym.

Program w sprawności „Lekkoatleta” zawiera ponad 50 różnych ćwiczeń i 20 gier i zabaw. W obszarze sprawności „Gimnastyk” zawarte zostało ponad 50 różnych ćwiczeń i 17 gier i zabaw. W obszarze sprawności „Sportowiec” program zawiera 40 ćwiczeń oraz 17 gier i zabaw. Taka objętość programu wraz z planem pracy pozwala trwale nauczyć wszystkich niezbędnych sprawności młodego człowieka.

 

Praca nauczyciela w ramach projektu polega na samodzielnym wyborze gier i zabaw oraz ćwiczeń, które dołączono do programu. Istotą pracy jest umiejętność kreowania kolejnych zajęć przez nauczyciela. Na 2 tygodnie przed Finałem dzieci doskonalą właściwe elementy w formie toru przeszkód, które wystąpią w „MINI OLIMPIADZIE PRZEDSZKOLNEJ”. Po zakończeniu Olimpiady należy ponownie przeprowadzić próby „testem wrocławskim” celem oceny sprawności dzieci.

 

Ostatnie tygodnie po zakończeniu „MOP” to okres, niezwykle trudny dla dziecka, ale bardzo istotny z punktu widzenia psychopedagogicznego. Okres ten to rodzaj eksperymentu, którego celem jest zaszczepienie umiejętności samodzielnego kreowania nowych wyzwań i ich realizacji. Zadaniem nauczycielki jest podzielenie dzieci na zespoły 3-4 osobowe, których zadaniem będzie wymyślenie i przetestowanie jednego elementu, konkurencji lub ćwiczenia, który będzie częścią składową całego toru przeszkód.

 

CELE PROGRAMU

 Cele ogólne:

 1. Poprawa ogólnej sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Monitorowanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym.
 3. Wizja sprawnego i zdrowego społeczeństwa w aspekcie biologicznym, motorycznym i psychospołecznym.

Cele szczegółowe:

 • Zachęcenie dzieci do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.
 • Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych.
 • Rozwijanie postaw prospołecznych tj. empatia, tolerancja, współdziałanie w grupie.
 • Formowanie pozytywnych i silnych cech charakteru.
 • Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej dzieci.
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
 • Kreacja i realizacja nowych wyzwań.
Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content