Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Rada Rodziców

 

W naszej placówce działa Rada Rodziców, która jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola. Do kompetencji tego organu należy m.in.:

 • współdziałanie z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci poprzez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;
 • uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci;
 • wyrażanie opinii na temat funkcjonowania placówki do sprawującego nadzór nad przedszkolem dyrektora;
 • wspomaganie działania dyrektora i Rady Pedagogicznej związanej z funkcjonowaniem przedszkola oraz współdecydowanie o tym, co dzieje się w placówce, tak aby działalność przedszkola nie była sprzeczna z oczekiwaniami ogółu rodziców;
 • przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielonej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej rady;
 • prezentowanie wobec dyrektora oraz Rady Pedagogicznej opinii rodziców we  wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.

 

W roku szkolnym 2022/2023 w skład zarządu Rady Rodziców wchodzą Państwo:

 1. Agnieszka MASŁOWSKA (gr. V) – przewodnicząca RR
 2. Agnieszka WOŚ (gr. III i IV) – sekretarz RR
 3. Natalia MALACH (gr. I) – skarbnik RR

Natomiast członkami Rady Rodziców są Państwo:

 • Maria BUNDYRA (gr. I i IV)
 • Beata CIOŁEK (gr. II)
 • Damian DUBAJ (gr. IV)
 • Anna DZIEDZIC (gr. II)
 • Sylwia KŁOSOWSKA (gr. IV)
 • Justyna KRAWIEC (gr. II)
 • Katarzyna ŁUCZAK-REJMAN (gr. I i V)
 • Judyta MITRĘGA (gr. IV)
 • Jacek MŁODOCHOWSKI (gr. III)
 • Paulina SOWIŃSKA (gr. V)
 • Barbara ŚWIĘCH (gr. I, II i V)

 

Jeżeli ktoś z Rodziców byłby zainteresowany współpracą z Radą Rodziców, chciałby za jej pośrednictwem przekazać nam jakieś uwagi, sugestie, propozycje – może w tej sprawie skontaktować się z:

 • P. Marią Kubicką-Kudła  – email: maslowskagnieszka@gmail.com 

 

Działalność finansowa Rady Rodziców:

 1. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady ustala się podczas zebrania wszystkich członków – w bieżącym roku szkolnym pierwsza wpłata wynosi 60zł od dziecka.
 2. Rodzice wpłacają ustaloną składkę: do 25 października.
 1. Fundusze rady mogą być przeznaczone na organizację imprez ogólnoprzedszkolnych, tj.:
 • organizację wycieczek (dofinansowanie do autokarów lub pobytu dziecka);
 • organizację imprez okolicznościowych (teatrzyki, koncerty, Dzień Przedszkolaka, Mikołaj, zabawa karnawałowa, Dzień Dziecka, piknik rodzinny);
 • zakup upominków i dyplomów dla dzieci (konkursy);
 • inne wydatki związane z działalnością statutową przedszkola i działalnością RR.
 1. Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszami rady zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków.
Uwaga: imprezy pojedynczych grup organizowane z inicjatywy rodziców są finansowane dodatkowo, z pominięciem środków Rady.
Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2023
Skip to content