Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Rada Rodziców

 

W naszej placówce działa Rada Rodziców, która jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola. Do kompetencji tego organu należy m.in.:

 • współdziałanie z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci poprzez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;
 • uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci;
 • wyrażanie opinii na temat funkcjonowania placówki do sprawującego nadzór nad przedszkolem dyrektora;
 • wspomaganie działania dyrektora i Rady Pedagogicznej związanej z funkcjonowaniem przedszkola oraz współdecydowanie o tym, co dzieje się w placówce, tak aby działalność przedszkola nie była sprzeczna z oczekiwaniami ogółu rodziców;
 • przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielonej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej rady;
 • prezentowanie wobec dyrektora oraz Rady Pedagogicznej opinii rodziców we  wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.

 

W roku szkolnym 2023/2024 w skład Rady Rodziców wchodzą:

 

 1. Karolin BUKOWSKA               – przewodnicząca RR (gr. I)
 2. Barbara ŚWIĘCH                    – sekretarz RR (gr. II i III)
 3. Katarzyna ŁUCZAK-REJMAN – skarbnik RR (gr. II)

 oraz członkowie:

 1. Justyna CHRUŚCIK            – gr. II i IV
 2. Beata CIOŁEK                    – gr. III
 3. Ewa GRYC                          – gr. V
 4. Małgorzata JASIAK           – gr. III
 5. Monika KACZMAREK       – gr. II i V
 6. Karolina KLADER             – gr. II i V
 7. Natalia KOBOSZ               – gr. IV
 8. Justyna KRAWIEC             – gr. III
 9. Natalia MALACH              – gr. II
 10. Gabriela MICHNA            – gr. I
 11. Jacek MŁODOCHOWSKI  – gr. IV
 12. Katarzyna TOBIASZ          – gr. I

Działalność finansowa Rady Rodziców:
 1. Wysokość składki na rzecz Rady ustala się podczas zebrania wszystkich członków – w bieżącym roku szkolnym jest to wynosi 85 zł od dziecka na każdy semestr.
 2. Rodzice wpłacają ustaloną składkę (gotówką):
 • I semestr  – do 15 października;
 • II semestr – do 15 marca

 

 1. Fundusze Rady w bieżącym roku szkolnym będą przeznaczone na:
 • organizację imprez okolicznościowych (Dzień Przedszkolaka, pasowanie na przedszkolaka w gr. I, Mikołaj, zabawa karnawałowa, Dzień Dziecka);
 • zakup upominków i dyplomów dla dzieci (pożegnanie 6-latków, książeczki na koniec roku szkolnego, konkursy);
 • organizacja warsztatów edukacyjnych i kreatywnych dla wszystkich dzieci;
 • inne wydatki związane z działalnością statutową przedszkola i działalnością RR.

 

 1. Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszami rady zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków.

Uwaga:       

imprezy grupowe oraz wycieczki organizowane z inicjatywy rodziców są finansowane dodatkowo, z pominięciem środków Rady.

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2024
Skip to content