Misja przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

Jeśli nie wie – wytłumacz,

Jeśli nie może – pomóż”

 

                 Janusz Korczak

Dzieci bawiące się w przedszkolu

Opłaty za przedszkole

 

Odpłatność za przedszkole reguluje uchwała nr LII/1227/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r.

 

Określa ona m. in.:

 • godziny bezpłatne – od 8.00 do 13.00 (na realizację podstawy programowej),
 • za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka poza ten czas nalicza się odpłatność w wysokości – 1,00 zł,
 • w przypadku, gdy do przedszkola lub żłobka prowadzonego przez Gminę Miasto Rzeszów uczęszcza z jednej rodziny więcej niż dwoje dzieci, trzecie i kolejne dziecko zwolnione jest z opłat za pobyt w placówce,
 • opłaty za pobyt w przedszkolu płaci się „z dołu”, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność,
 • odpłatność za żywienie dzieci (6 zł/dziennie) płaci się „z góry”, do 10 dnia danego miesiąca,
 • wpłaty należności dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola.

 

Należność za przedszkole prosimy wpłacać w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto:

43 1020 4391 0000 6802 0187 6804

 

Uwaga: wpłaty za przedszkole oraz za obiady szkolne można dokonywać za pomocą jednego przelewu

 

W treści przelewu należy wpisać:

 • nazwa odbiorcy: Zespół Szkolno-­Przedszkolny Nr 3, ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
 • nr rachunku odbiorcy: 43 1020 4391 0000 6802 0187 6804
 • kwota: ……………. zł
 • nazwa zleceniodawcy: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego
 • tytułem: opłata za przedszkole, imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc (w szkole – opłata za obiady, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc)

 

ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU DZIECI Z ROCZNIKA 2015

 

Na mocy nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od stycznia 2017 r. zniesiona została opłata za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zostały objęte państwową subwencją oświatową.

 

W związku z tym informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 dzieci 6-letnie urodzone w roku 2015 zostają zwolnione z opłaty za pobyt w przedszkolu i będą ponosić jedynie koszty wyżywienia.

 

 

Misja Przedszkola
Nasze przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole Publiczne Nr6
ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
tel. +48 17 748 32 20, tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
e-mail: dyrektor@pp6.resman.pl
www.pp6.rzeszow.pl
Copyright © 2022
Skip to content